Ovlašćena kontrolna organizacija
za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji
Ecocert Balkan


PRAVNE INFORMACIJE

Ova internet stranica je razvijena i dizajnirana od strane Ecocert-a SA za sopstvene potrebe i potrebe svojih filijala. Svako korišćenje ove internet stranice mora biti u skladu sa ovim uslovima, a takođe se smatra da se korišćenje obavlja na teritoriji Francuske. Svaki mogući spor koji se odnosi na korišćenje ove internet stranice regulisaće se zakonima Francuske.

IZDAVAČ

Ecocert, francusko društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim ulagačkim kapitalom od 440,000 evra
Sedište: Lieu dit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain (Francuska)
Registarski broj kompanije: 380 725 002
SIRET br. (Francuski nacionalni broj osnivanja): 380 725 002 00022
EU VAT br. FR 18380 725 002 00014
Izdavački direktor: William Vidal, izvršni direktor ECOCERT-a SA
Urednik: Sektor za komunikacije

WEB HOSTING

Kompanija: CAPLASER Informatique, francusko društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim ulagačkim kapitalom od 374,380 evra
Sedište: Le Causse – BP 153 - 81103 CASTRES Cedex (Francuska)

PROIZVODNJA - ODRŽAVANJE

Ecocert SA
BP 47
32600 L'Isle Jourdain (Francuska)

LIČNI PODACI / POVERLJIVOST

U skladu sa zakonom o zaštiti podataka države Francuske od 6. januara 1978. ("Informatique et Libertés", Art. 27), koji je dopunjen zakonom od 6. avgusta 2004., korisnici se informišu da Ecocert obavlja automatsku obradu ličnih podataka, posebno prilikom konekcije i popunjavanja formulara online. Sa tim u vezi, korisnici imaju pravo na pristup, izmenu i/ili brisanje ličnih podataka koji se na njih odnose. Korisnici mogu da ostvare ovo pravo u svakom trenutku, tako što će kontaktirati Ecocert, na adresu: Lieu dit Lamothe Ouest – 32600 L'Isle-Jourdain (Francuska) ili putem e-mail-a: contact@ecocert.com.

Ecocert i ecocert-ove filijale su primaoci ličnih podataka prikupljenih putem ove internet stranice. Postoji mogućnost da prikupljeni lični podaci moraju biti prosleđeni trećim licima. Korisnici mogu odbiti takav prenos, ukazivanjem koji lični podaci mogu, odnosno ne mogu da se koriste.

Svaki online formular sadrži obavezna i opciona polja, što je naznačeno u samom formularu. Korisnici su obavešteni da u slučaju nepopunjavanja obaveznih polja onemogućavaju obradu zahteva od strane našeg osoblja.

Ecocert ovim putem obaveštava korisnike da je baza podataka koja sadrži prikupljene lične podatke registrovana u francuskom registru za zaštitu podataka - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL.

AUTORSKA PRAVA

Ova internet stranica i svi njeni sastavni delovi, tekst, žigovi, oznake, slike, fotografije, ilustracije, zvuk, muziku i baza podataka, su isključivo vlasništvo autora. S tim u vezi, svako kopiranje, umnožavanje, distribucija i/ili zloupotreba ove internet stranice je zabranjena, kako u celini tako i parcijalno, a u skladu sa odredbama francuskog Kodeksa o intelektualnoj svojini (Code de la propriété intellectuelle), zakonskim odredbama i međunarodnim konvencijama.

DOSTUPNE INFORMACIJE

Sadržaj dostupan na ovoj internet stranici je postavljen samo radi informisanja. Ecocert koristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju u cilju pružanja tačnih i ažuriranih informacija. Medjutim, Ecocert ni na koji način ne garantuje da su informacije dostupne na stranici tačne, potpune ili ažurirane. Iz tog razloga, korisnici moraju potvrditi tačnost Ecocert-ovih podataka. Ecocert generalno ne daje eksplicitne ili implicitne garancije za celokupan ili parcijalni sadržaj svoje internet stranice. Ecocert ne prihvata, u granicama koje su utvrđene zakonom, nikakvu odgovornost u pogledu direktnog ili indirektnog gubitka ili štete nastale zbog ili u vezi sa korišćenjem, radom ili nedostupnošću ove internet stranice i njenog sadržaja. Ecocert zadržava pravo da na ovoj internet stranici u bilo koje vreme izvrši izmene, dopune, ispravke ili promene njegovog sadržaja.

Postojanje linka na ovoj internet stranici za druge internet stranice ne predstavlja saglasnost Ecocert-a za na njima prikazane sadržaje. Takođe, Ecocert se ne može smatrati odgovornim za bilo koje informacije, mišljenje ili poruke koje su na njima iskazane. Upotreba linkova, žigova, imena, usluga, imena domena i registrovanih imena drugih kompanija ni u kom slučaju ne podrazumevaju, osim ako drugačije nije naznačeno, postojanje bilo kakve pripadnosti i povezanosti između istih i Ecocerta.

Na zahtev klijenta ili kao informacija u Ecocert Balkanu dostupni su i mogu se dobiti na upit:

  • Postupak sertifikacije TS01
  • Važeći poslovnik kvaliteta QM Ecocert Balkana
  • Forma ugovora sa klijentima ( za čitanje)
  • Cenovnik usluga uz usmeno objašnjenje načina tarifiranja usluga
Dokumenta se mogu zahtevati usmeno, telefonom na broj 011/2198352 ili se zatraže u pisanom obliku, u Ecocert Balkanu, poštom na adresu: Zemun, Glavna 13M/III ili elektronskom poštom office.balkan@ecocert.com.

PODUGOVORENE USLUGE – LABORATORIJA U KOJU SE ŠALJU UZORCI NA ANALIZU:

  • SOFIA GmbH , Chemisches Labor; Berlin, Germany, Rudower Chaussee 29
  • PRIMORIS BULGARIA AD , 134, Bratia Bukston Str., 4004 Plovdiv, Bulgaria

POSTUPAK PRIGOVORA ILI ŽALBE

Generalni menadžer i menadžer kvaliteta su odgovorni za prijem i rešavanje po pitanju prigovora i žalbi.

Svaki proizvođač, pravno ili fizičko lice, ima pravo da uloži prigovor. Prigovor se može odnositi na postupak sertifikacije, njegov deo ili na postupanje od strane sertifikacionog osoblja. Ecocert Balkan daje zvanično obaveštenje o rezultatu i kraju rešavanja prigovora, podnosiocu prigovora. Prigovor se može izjaviti usmeno telefonom na broj 011/2198352 ili se izjavljuje u pisanom obliku, i dostavlja Ecocert Balkanu poštom na adresu: Zemun, Glavna 13M/III ili elektronskom poštom office.balkan@ecocert.com.

Svaki proizvođač, pravno ili fizičko lice, ima pravo da uloži žalbu. Žalba se može odnositi na izdati sertifikat ili na odluku donetu od strane sertifikacionog osoblja. Ecocert Balkan daje zvanično obaveštenje o rezultatu i kraju žalbenog procesa podnosiocu žalbe. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, i dostavlja Ecocert Balkanu poštom na adresu: Zemun, Glavna 13M/III ili elektronskom poštom office.balkan@ecocert.com.

POSTAVLJANJE LINKOVA NA INTERNET STRANICI ECOCERT-A

Ecocert dozvoljava postavljanje hipertekst linkova na ovoj internet stranici pod uslovom da:

  • Ovi nisu ugrađeni u okviru drugih internet stranica, ali su dostupni otvaranjem novog prozora.
  • Tekst za takve linkove eksplicitno uključuje www.ecocert.com , ili da su veze izmedju teksta linka i ove internet stranice i/ili Ecocert-a jasno naznačene na takav način da se izbegne bilo kakva konfuzija u javnosti.

Ova dozvola se ne odnosi na internet stranice koje bi mogle da naškode imidžu i ugledu Ecocert-a. Ni pod kojim uslovima Ecocert se ne može smatrati odgovornim za internet stranice koje imaju link na Ecocert-ovoj internet stranici i ne prihvata odgovornost za njegov sadržaj ili korišćenje.

KONTAKT

Tel. + 381 (0)11 2198 352
Email: office.balkan@ecocert.com
Adresa: Glavna 13M/III, 11080 Beograd-Zemun, SRBIJA


Facebook